Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

pro bežné dotazy používejte: kasparova@luzna.cz

Informace o elektronické podatelně obce Lužná

Elektronická podatelna obecního  úřadu Lužná pro příjem podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem.

Elektronická adresa: kasparova@luzna.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných obecnímu  úřadu a opatřených zaručeným elektronickým podpisem. 
Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Obecní úřad Lužná podatelna, Masarykovo nám.89., 270 51 Lužná 
Úřední hodiny podatelny: pondělí, středa |8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
 

 1. Po doručení na adresu el. podatelny obdržíte zprávu, že vaše zpráva byla doručena na adresu elektronické podatelny (generace této zprávy není povinná a nebude elektronicky podepsána)
  Dne dd.mm.yyyy hh:mm:ss byla doručena vaše datová zpráva na adresu elektronické podatelny Obecního úřadu Lužná. Vaše zpráva bude dále zpracována dle platných pravidel pro el. podatelnu.
  Tato zpráva nebude elektronicky podepsána a informuje odesilatele o umístění jeho datové zprávy ve schránce elektronické podatelny. Tato schránka je pravidelně vyzvedávána a o zařazení vaší zprávy do zpracování bude odesilatel informován a bude mu udán identifikátor zpracování (viz bod 2).
 2. Po zařazení zprávy do zpracování obdržíte zprávu (generace této zprávy je povinná a bude elektronicky podepsána) :
  Potvrzení o zařazení do zpracování datové zprávypodatelnou
  Obecního  úřadu Lužná
  Datová zpráva byla zařazena a zpracována podatelnou Obecního  úřadu Lužná
 3. dne: DD-MM-RRRR v HH:MM:ss
  Vaše zpráva je v DK identifikována: xxxx/RRRR
  [Jméno a příjmení pracovníka podatelny]
  Tato datová zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu.
  Úřad zasílá zprávu o doručení na adresu el. podatelny ihned po doručení ve schránce.
  Úřad zasílá zprávu o zařazení nejpozději v první (druhý, třetí – dle úředních hodin nebo jiných podmínek) pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Úřad zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, úřad učiní ještě jeden pokus o její doručení.
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, htm, pdf, doc, jpg, rtf , txt, xls. V případě dalších formátů vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovnícisdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datovézprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných v souborovém systému FAT (DOS a Windows), dále na CD. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda jsoutechnické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu upřijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení a zprávu o zařazení do zpracování (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelzezpracovat.
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronicképodatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu kasparova@luzna.cz nebo na adresu starosta@luzna.cz případně na poštovní adresu úřadu. Dotazy úřad vyřizuje do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
 

Jméno/Název (CN) Platnost od Platnost do
Alena Kašparová    
     

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, nenížádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)
musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal avede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
> nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; vtakovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.
Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho dalšínáležitosti.
Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem,ale je nutno je podat na luzna@luzna.cz
Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nelze podávat na odrese el.podatelny.