Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Samostatná působnost obce dle zák.č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

l. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům, nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:

a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákonaPřenesená působnost (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava III, § 61)

l. Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon, působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:

a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona,

b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.