Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem je kancelář starosty obce na adrese Lužná, Masarykovo náměstí 89. Podat žádost nebo obdržet rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj. pondělí 8,00 - 17,00 hod. a středa 8,00 - 17,00 hod.

 

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu.

 

(výpis z § 16 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím)

 

O d v o l á n í  

 

l) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě, uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 

2) O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat ....

 

3) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

 

4) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

 

5) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Ustanovení odstavců l, 3 a 4 platí pro rozklad obdobně.

 

6) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (§ 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a o jakou věc se jedná (proti kterému rozhodnutí je podání učiněno).

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty:

Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů

Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů

Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny

Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů

Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů

Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů

Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů

Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:

Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Kdo může o informaci požádat

- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

 

Kdy informaci neposkytne

- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení

- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat

- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu

- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů

- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví

- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

 

Komu se odvolání posílá

- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne

- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát

- úhrada za informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, bude vybírána podle platného sazebníku obce Lužná

 

Kde lze o poskytnutí informací žádat: OÚ Lužná

Na jakou adresu lze žádosti posílat:

Obecní úřad Lužná

Masarykovo náměstí 89

270 51 Lužná