Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VYHLÁŠKY

Stránka

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

18. 9. 2015 Zobrazit více

OZV 1/2012 o komunálních odpadech v r. 2013

obecně-závazná vyhláška č. 1/2012

19. 6. 2013 Zobrazit více

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

7. 3. 2011 Zobrazit více

Opatření obce č. 1/2010

Řád veřejného pohřebiště

6. 9. 2010 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2 / 1997

Obce Lužná o místních komunikacích


6. 4. 2006 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 2/2001

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LUŽNÁ

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 2/2001


POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LUŽNÁ


Obec Lužná podle zákona č.128/2000 § 10 o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 29 odst. 1 písm. o/ zák. č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně, v úplném znění zák. č. 67/2001 Sb. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku obce týkající se požární ochrany v obci.
Vydání této obecně závazné vyhlášky bylo schváleno podle § 84 písm i/ zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, usnesením č. 5/01 zastupitelstva obce na jeho veřejném zasedání dne 18.12.2001.
Vydáním této obecně závazné vyhlášky obce Lužná č. 2/2001 se současně ruší stávající „Požární řád“ obce vydaný dne 8. června 1999


Úvodní ustanovení


Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před požáry.
Určuje povinnosti občanů , právnických a podnikajících fyzických osob působících na území obce a to jak trvale, tak i na přechodnou dobu.
Stanoví úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.


Článek 1
Organizace požární ochrany


Za požární ochranu v obci odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou.
K řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:
- zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zabezpečování preventivně výchovné činnosti
- zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách. V čele této jednotky stojí velitel jmenovaný starostou obce.
- pověřuje komisi ochrany veřejného pořádku, zřízenou radou obce dohledem nad požární ochranou v obci včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany,
- projednává přestupky na úseku požární ochrany,
- projednává stav požární ochrany v radě obce a v zastupitelstvu obce a to nejméně jedenkrát ročně a vždy po závažném požáru nebo jiné mimořádné události v obci.


Článek 2
Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO v obci


a/ Preventista požární ochrany obce:
- Zpracovává roční plán hlavního zaměření preventivně výchovné činnosti mezi spoluobčany.
- Spolupracuje na rozvoji preventivně výchovné činnosti s důrazem na práci s mladou generací
- Stanoví podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
- Zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem a plní úkoly na úseku PO obce dle pokynů starosty obce.
b) Velitel jednotky požární ochrany obce:
- Udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce.
- Provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle plánu odborné přípravy.
- Dbá, aby všichni členové požární jednotky užívali předepsanou výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce s nimiž je řádně seznámil.
- Vede evidenci požární techniky v obci a jiných věcných prostředků požární ochrany.
- Dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění prokazatelných kontrol a zkoušek věcných prostředků PO.
- Vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky PO v obci, o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle předpisů PO.
- Zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci a to nejméně jedenkrát ročně.
- Zúčastňuje se stanovené odborné přípravy organizované okresním úřadem.
- Plní další úkoly na úseku PO obce dle rozhodnutí starosty obce.


Článek 3
Povinnosti právnických a fyzických osob


a/ Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob
- Tyto osoby jsou povinny zajistit aby ve všech činnostech byly respektovány zásady dané zákonem č.133/85 Sb., o požární ochraně v plném znění zákona čís. 67/2001., vyhl. MV čís. 246/2001 Sb. /vyhláška o prevenci/, jakož i dalšími předpisy majícími vztah k požární bezpečnosti.
b/ Povinnosti fyzických osob - občanů
- Základní povinnosti fyzických osob jsou stanoveny zejména § 17 a násled. Zák. čís. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších zákonů a dalšími závaznými právními předpisy, majícími vztah k požární ochraně

Občané jsou zejména povinni:
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých, nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
- zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv ve svém vlastnictví nebo užívání v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na vyznačených místech, nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,
- vytvářet v rodinných domcích a ostatních objektech v jejich vlastnictví, nebo užívání, podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce, obstarávat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy,
- neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, nepoškozovat, nebo nezneužívat hasicí přístroje, nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.
Podrobnější rozpis povinností tvoří přílohu tohoto požárního řádu obce.
c/ Obec může porušení předpisů na úseku požární ochrany a neplnění stanovených požadavků požární bezpečnosti kvalifikovat jako přestupek na úseku požární ochrany a může uložit pokutu až do výše 25 000,- Kč.
d/ Při kulturních a společenských akcích v obci, kterých se zúčastní větší počet osob je pořadatel povinen, podle pokynů obce, ustanovit požární asistenční hlídku v počtu 1+2. Za odbornou přípravu požární hlídky odpovídá pořadatel akce, úkoly hlídky jsou stanoveny preventistou obce.
e/ Spalování odpadů na území obce a pálení slámy na poli je možno provádět jen za stálého dozoru vlastníka a dostatečného počtu pomocníků. Plocha spalování nesmí přesáhnout 50 m2 a směr větru musí jít od obce, mimo objekty, zejména obytné a jeho síla nesmí přesáhnout 5m/sec. Každé spalování je nutno předem nahlásit veliteli požární jednotky prostřednictvím obce, který má právo upřesnit rozsah zabezpečení akce.
f/ Poskytuje-li občan služby při nichž může vzniknout požár, je povinen dodržovat podmínky k zabezpečení požární ochrany určené zvláštními předpisy, nebo živnostenským úřadem v povolení k poskytování služby.
g/ Jestliže občan sklízí, nebo skladuje úrodu a při této činnosti může vzniknout požár, je povinen zabezpečit, zejména v místech výmlatu, stohování, nebo skladování, zásobu vody v množství alespoň 200 litrů a jiné věcné prostředky , které je možno použít ke zdolání požáru. Volné skladování /stohování/ stébelných hořlavých látek /seno, sláma/ v zastavěné části obce lze provádět jen do množství 50 m3 na oplocených pozemcích zahrad a dvorů. Minimální vzdálenost volného skladu od obytných budov a ostatních objektů smíšených konstrukcí je 5 metrů, od objektů z nehořlavých materiálů a od hranice pozemku je nutno dodržet vzdálenost 2 metry.


Článek 4
Povinnosti občanů při zdolávání požáru


Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku a při zdolávání požáru, živelných pohrom a mimořádných událostí poskytovat přiměřenou osobní a věcnou pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí, nebo ohrožení sebe, nebo osoby blízké, nebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost.
a/ Osobní pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požárů:
- provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
- uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření proti jeho šíření
- ohlásit neprodleně zjištěný požár na nejbližší ohlašovně požárů, nebo zabezpečit jeho ohlášení bezpečným způsobem
- poskytnou osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany, nebo orgánů obce
b/ Věcná pomoc
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele požární jednotky, nebo orgánů obce, poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojovací zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru
c/ Vstup na nemovitost
Vlastník /správce, uživatel/ nemovitostí je povinen umožnit vstup na nemovitosti k provedení opatření nutných ke zdolání požáru, nebo k zamezení jeho šíření, případně k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit, nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit, nebo strpět odstranění staveb, jejich částí, nebo porostů.
O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
d/ Náhrada výdajů
Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl náhrada výdajů. Právo na náhradu může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne jejich vzniku a to u okresního úřadu v jehož územním obvodu požár vznikl.
Uplatněním náhrady výdajů není dotčeno právo na náhradu škody.


Článek 5
Jednotky požární ochrany


a/ Obec zřizuje
Podle § 29 odst 1 písm. a/ zák.č. 133/85 Sb., o požární ochraně obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce o počtu 19 členů. Počet členů pro výjezd mimo hasební obvod obce je 6 členů. V části obce Lužná, U nádraží zřizuje podle tohoto zákona požární hlídku o počtu 1-5 osob.
Obec zabezpečuje financování provozu a údržby objektu požární zbrojnice, techniky, osobního a věcného vybavení.
Obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době ze které mu plyne příjem z podnikání, nebo jiné samostatné výdělečné činnost, zúčastní zásahu při požáru, nebo jiných záchranných pracích, při živelných pohromách, nebo jiných mimořádných událostech, nařízeného cvičení a nařízené odporné přípravy
b/ Ohlašovny požáru a vyhlašování poplachu v obci:
V katastru obce je zřízena tato ohlašovna požáru: Obecní úřad Lužná č.tel. 537881
Náhradní řešení k nahlášení požáru pro mimopracovní dobu :
u starosty obce ing. Františka Staňka, ulice Čs. Armády č.tel. 537806
u místostarosty Evy Kronychové, ulice Žižkova č.tel. 537846
u pana Karla Hoška, Masarykovo nám. č.tel. 537780
u pana Jiřího Rýgla, ulice Panina zahrádka č.tel. 537074
V části obce Lužná, U nádraží:
České dráhy, stanice Lužná v Čechách, kancelář výpravčího č.tel. 537857
Lesní závod Lužná č.tel. 537897
c/ Zdroje požární vody
V obci slouží jako zdroj požární vody Pelcův rybník. Po dobudování vodovodu bude sloužit jako zdroj vody také hydrantová síť, která bude zřízena .
Obec dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky.
d/ Vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany se provádí těmito způsoby:
a/ místním rozhlasem, signálem „HOŘÍ“ a oznámením místa, kde k požáru došlo
b/ sirénou, která je umístěna na budově požární zbrojnice a to signálem „Požární poplach“ přerušovaným tónem po dobu 1 minuty /25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón/
c/ signálem v délce 1 minuty /stálý tón/ při požáru mimo kat. území obce /signál možno opakovat po 2 minutách opakovaně/
d/ v případě vypnutí el.proudu, případné jiné závadě – projížděním obcí vozidlem požární jednotky ze zapnutým výstražným zařízením /bez zapnutí majáku/
e/ Zabezpečení hotovosti jednotek PO
Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna:
a/ nepřetržitou službou operačního střediska HZS Středočeského kraje, územního odboru v Rakovníku č.tel. 517101 – 3, mobil 0606/704566.
okresní ohlašovna požáru má číslo 150 tato linka je určena pro tísňové volání k přivolání pomoci při požárech, zátopách a živelných pohromách
b/ akceschopností jednotky požární ochrany obce
Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolání požáru podle požárního poplachového plánu okresu v souladu s plošným pokrytím okresu jednotkami požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím okresního operačního střediska HZS Rakovník. Výpis z požárního poplachového plánu je uložen na místní ohlašovně požárů.

Příloha požárního řádu – Povinnosti občanů v požární ochraně.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002


        Eva Kronychová                                      Ing. František S t a n ě k
       místostarosta obce                                            starosta obce

 


Příloha č. 1 k požárnímu řádu obce


Povinnosti občanů v požární ochraně vyplývající z obecně závazných právních předpisů o požární ochraně, návodů a pokynů upravujících požadavky bezpečnosti dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům. Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry.
Občané jsou při předcházení požárům zejména povinni:
- Při používání tepelných, elektrických, plynových, nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva.
- Dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické, nebo plynové spotřebiče, nebyly ponechány bez dozoru, pokud to návod k obsluze přímo nevyžaduje.
- Popel ukládat na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
- Dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem k instalaci a užívání spotřebiče od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot.
- Pokud to návod nestanoví, lze považovat za bezpečnou vzdálenost u spotřebičů na tuhá paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.
- Při skladování a používání hořlavých, nebo požárně nebezpečných látek, používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené a bezpečným způsobem odstraňovat hořlavé kapaliny při jejich úniku.

- Ve sklepích, nebo suterénu obytného domu lze skladovat nejvýše 50 l hořlavých kapalin, v ostatních objektech řádně označených pak maximálně 100 l hořlavých kapalin v obalech, jejichž obsah nesmí překročit 50 l. V garážích motorových vozidel lze skladovat nejvýše 40 l pohonných hmot pro osobní automobil a 80 l pohonných hmot pro nákladní automobil.
- Při používání spotřebičů na propan butan umisťovat provozní tlakové nádoby na lehko přístupném větraném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně.
- Zásobní tlakové nádoby lze skladovat jen ve zděných, nebo nehořlavých přístavcích, přístupných z volného prostoru a to v počtu maximálně 2 kusy o obsahu 15 kg. Nádoby musí být chráněny proti slunečnímu záření a proti jiným vlivům, které mohou nepříznivě působit na jejich stav.
- Prostory, v nichž jsou uloženy kovové tlakové nádoby, musí být zřetelně označeny bezpečnostní tabulkou.
- Udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému provozu, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru, nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany. Skladovat hořlavé materiály /seno, sláma/ na
půdě je možno jen ve vzdálenosti nejméně 1 metr od komínového tělesa.

- Udržovat volné vchody, schodiště a další únikové cesty. Neskladovat materiál a předměty tak, aby znemožňovaly přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody.
- Dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, které mohou způsobit požár, nebo jej mohou rozšiřovat.
- Tuhá paliva skladovat odděleně od ostatních druhů paliv a materiálů v prostorách k tomu určených, je-li v tomto prostoru instalován tepelný spotřebič musí být palivo od něho ve vzdálenosti nejméně 1 metr.
- Při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti zejména v době sucha, při sklizni a skladování úrody a v topném období.
- Při spalování odpadu uvnitř obce zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů. Nezakládat oheň v prostorách, kde může dojít k jeho rozšíření a nevypalovat plošné porosty.
- Po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo.
- Dbát o řádný dozor nad dětmi, dbát na to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám. Obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby tyto osoby nezpůsobili požár.

 

Dodatek

k obecně závazné vyhlášce obce Lužná č. 2/2001

 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE LUŽNÁ

S platností od 12.11.2010 se mění Článek č. , odst. b) takto:

Krizový telefon 602129767

u starosty obce Václav Kejla, ulice Prostřední 531, č.tel. 602361739
u místostarosty Mgr. Jaroslava Egertová, ulice Nová 247, č.tel. 739633513
u pana Jakuba Hoška, Masarykovo nám. 46, č.tel. 724261370
u pana Jiřího Pucholta, ulice Kpt. Jaroše 298, č.tel. 602125648
V části obce Lužná II.- nádraží:
Lesní závod Lužná č.tel. 313537897

Ostatní články požárního řádu ůstávají beze změny.

 

Mgr. Jaroslava Egertová               Václav Kejla

      místostarosta                        starosta

 


6. 4. 2006 Zobrazit méně

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2005

stanoví společný školský obvod základních škol

5. 1. 2006 Zobrazit více

Stránka