Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VYHLÁŠKY

Stránka

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lužná

18. 9. 2015 Zobrazit více

OZV 1/2012 o komunálních odpadech v r. 2013

obecně-závazná vyhláška č. 1/2012

19. 6. 2013 Zobrazit více

OZV č.1/2011 o místních poplatcích

OZV č. 1/2011 o místních poplatcích

7. 3. 2011 Zobrazit více

Opatření obce č. 1/2010

Řád veřejného pohřebiště

6. 9. 2010 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 2 / 1997

Obce Lužná o místních komunikacích


6. 4. 2006 Zobrazit více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/99OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/99

Závazná část územně plánovací dokumentace -
Územního plánu obce LužnáObecní rada Obce LUŽNÁ vyhlašuje dne 15.10.1999 podle ust. § 16 zákona čísl. 367/1990 Sb., O obcích (O obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod číslem 410/1992 Sb.) a podle ust. § 29 odst. 2 zák. čís. 50/1976 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění zák. čís. 83/1998 Sb., tuto Obecně závaznou vyhlášku Obce Lužná.


ČÁST PRVNÍ

Článek 1
Účel vyhlášky


1. Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu obce Lužná schváleného dne 14.10.1999.
2. Vyhláška stanovuje závazné regulativy pro funkční a prostorové uspořádání území obce a regulativy, které omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umísťování staveb. Tyto regulativy jsou závazné pro územní a stavební řízení, jakož i pro všechna další jednání, řízení a rozhodnutí, jejichž náplní je využití území a činnosti v území, zejména prostřednictvím realizace výstavby.


Článek 2
Rozsah platnosti vyhlášky


1. Tato vyhláška platí pro správní území Obce Lužná .


Článek 3
Závazné části územního plánu


Závaznou částí územního plánu je:
a) celková urbanistická koncepce
b) funkční využití a uspořádání ploch uvedených v komplexním urbanistickém návrhu Územního plánu v měř. 1 : 5 000 a v navazujícím textu
c) vymezení zastavitelného území
d) omezení změn a užívání staveb
e) zásady uspořádání dopravního a občanského vybavení a také technického vybavení, včetně
stanovení tras hlavních rozvodů jednotlivých médií a jejich ochranných pásem uvedených v grafických přílohách v měř. 1 : 5 000
f) vymezení Územního systému ekologické stability
g) limity využití území
h) plochy pro veřejně prospěšné stavby


Článek 4
Závazné části Územního plánu určuje v grafické části dokumentace:


- výkres “Komplexní urbanistický návrh” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Územní systém ekologické stability” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond”
v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Řešení dopravy” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Zásobování vodou” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Kanalizace” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Zásobování elektrickou energií” v měřítku 1 : 5 000
- výkres “Zásobování plynem” v měřítku 1 : 5 000


Článek 5
Veřejně prospěšné stavby


Plochy pro veřejně prospěšné stavby tvoří v obci Lužná následující objekty a plochy:
- nové komunikace (dle výkresu “Řešení dopravy”)
- parkoviště (dle výkresu “Řešení dopravy”)
- trafostanice (dle výkresu “Zásobování elektrickou energií)
- rozvody elektřiny v rámci vysokého napětí VN 22 kV (dle výkresu “Zásobování elektrickou
energií”)
- vodovodní potrubí (dle výkresu “Zásobování vodou”)
- kanalizační potrubí (dle výkresu “Kanalizace”)
- čistírna odpadních vod (dle výkresu “Kanalizace”)
- regulační stanice plynu (dle výkresu “Zásobování plynem”)
- plynovodní potrubí (dle výkresu “Zásobování plynem”).


Článek 6
Nemovité kulturní památky


- kostel sv. Barbory


ČÁST DRUHÁ

ZÁVAZNÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Článek 7
Vymezení pojmů


1. Závazné regulativy, obsahující pravidla pro komplexní uspořádání území, tvoří:
a) celková urbanistická koncepce
b) funkční uspořádání ploch uvedených v komplexním urbanistickém návrhu Územního plánu v měřítku 1 : 5 000 a v navazujícím textu v kapitole “Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území””
c) vymezení Územního systému ekologické stability uvedeného v samostatné příloze
d) koncepce dopravy a technického vybavení, včetně stanovení tras místních rozvodů jednotlivých médií a jejich ochranných pásem uvedených v grafických přílohách v měřítku 1 : 5 000
e) vymezení veřejně prospěšných staveb

2. Urbanizované území obsahuje stávající zastavěné plochy a plochy určené Územním plánem k budoucí zástavbě - tvoří je:
a) plochy určené pro čistě obytná území
b) plochy určené pro smíšená obytná území
c) areály pro volný čas, sport a rekreaci
d) plochy pro občanskou vybavenost
e) plochy pro výrobu, sklady a služby
f) komunikace a technická infrastruktura.

3. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k výstavbě
(pole, louky, lesy, krajinotvorná zeleň, vodní plochy a toky).

Článek 8
Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání jednotlivých ploch

Území je členěno na následující plochy podle jejich funkčního využití a prostorového
uspořádání:

a) Čistě obytná území

- Funkční využití -
Tato území zahrnují plochy určené výhradně pro bydlení, nenarušované žádnou výrobní činností s cílem zajistit na těchto plochách trvalý vysoký standard klidného bydlení v převážně individuálních rodinných domech.

Na těchto plochách jsou přístupné pouze takové podnikatelské aktivity, které lze realizovat v jednotlivých domech (např. ordinace, ateliéry, krejčovství, kadeřnictví, pedikura, oprava elektroniky, malá prodejna, občerstvení, hospůdka a pod.).

Na těchto plochách je nepřípustné umisťovat výrobní objekty, které by narušovaly životní prostředí (například stavby pro průmyslovou výrobu, servisní opravnu aut, pro ustájení hospodářských zvířat a pod.).

- Prostorové uspořádání -

druh objektu - rodinné domy jednopodlažní s obytným podkrovím (výjímečně dvoupodlažní, even. dvojdomky) s příslušenstvím drobných staveb a garáží
výška objektů - u jednopodlažních s obytným podkrovím 3 - 4,5 m (po římsu), u dvoupodlažních 6 - 7,5 n (po římsu)
stavební čára - určující vzdálenost a polohu objektu od kraje pozemků - tj. od příjezdové komunikace, z které jsou hlavní přístupy na pozemky - činí 4 - 6 m. Dodržení této stavební čáry znamená, že 75 % průčelí objektu (uliční průčelí) musí spočívat na stavební čáře. Zbývajících 25 % může ze stavební čáry ustoupit směrem do pozemku. Výjímku tvoří pouze balkón, even. garáž.
zastavění pozemku - určující poměr mezi celkovou rozlohou pozemku a výměrou zastavěné plochy, by neměl přesáhnout 20 % (do zastavěné plochy se nepočítá výměra zpevněných ploch a drobných staveb). Jednotlivé objekty by měly být od sebe vzdáleny minimálně 10 m.
střechy - sedlové nebo tvarované.

b) Smíšená obytná území

- Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro bydlení kombinované s drobnými podnikatelskými aktivitami, jako jsou např. dílny pro opravu aut, pro zpracování dřeva a výrobky z něj, pro malé potravinářské provozovny - mlékárny, pekárny, výrobny lahůdek, penzióny, obchody, restaurace, sběrny a další drobné živnostenské provozy.

Na těchto plochách je kromě rodinného domu přípustná pouze jedna stavba (výjímečně dvě) určená pro drobné podnikání s příslušným manipulačním prostorem.

Na těchto plochách je nepřípustná výroba ohrožující životní prostředí nebo neúměrně zatěžující dopravní obsluhu území.

- Prostorové uspořádání -

stavby budou realizovány dle stejných zásad jako v případě výstavby rodinných domů v obytných územích (druh objektu, výška objektu, stavební čára)

využití stavebního pozemku - na stavební parcele lze kromě obytného objektu vybudovat ještě další účelový objekt pro podnikatelské aktivity, který nesmí převýšit obytný dům a nemůže být využíván pro výrobu, která by narušila životní prostředí v obytné zóně.

koeficient využití území - max. 0,50

střechy - sedlové, tvarované, platí jak pro rodinný dům, tak i pro výrobní objekt, ve výjimečných případech může mít výrobní objekt rovnou střechu.

c) Areály pro volný čas, sport a rekreaci

- Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro odpočinek, sport a rekreaci s cílem umožnit regeneraci pracovních sil a aktivní trávení volného času.

Na těchto plochách je přípustná výstavba hřišť, koupališť, saun, parků, dětských hřišť, turistických a cyklistických stezek, areálů pro jezdecké sporty a rozptylových a parkovacích ploch.

Na těchto plochách je nepřípustná jakákoliv činnost či výstavba objektů, které by narušily nebo omezily rekreační funkci těchto areálů.

- Prostorové uspořádání -

konkrétní uspořádání jednotlivých zón a lokalit bude předmětem příslušné dokumentace, potřebné pro územní řízení.

d) Občanská vybavenost

- Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro zařízení základní občanské vybavenosti a pro specifické komerčně zaměřené služby.

Na těchto plochách je přípustná výstavba administrativně společenského objektu, Supermarketu, prodejny aut, stavebnin, popř. nábytku, areálu sociálně zdravotnických zařízení a smuteční síně, event. kaple.

- Prostorové uspořádání -

objekty nesmí převýšit výškovou hladinu okolní zástavby, výjímečně lze připustit výšku max. 12 m (po hřeben střechy)

střechy - sedlové nebo tvarované

parkoviště musejí odpovídat kapacitě staveb a jejich využití a musejí být řešeny tak, aby byly umístěny mimo hlavní komunikace, s nimiž bude parkoviště spojeno pouze vjezdy a výjezdy.

e) Průmyslová výroba, sklady a služby

- Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro specifická výrobní zařízení průmyslové výroby a skladového hospodářství.

Na těchto plochách jsou přípustné velké podniky s výrobními, skladovými a manipulačními plochami, s odstavenými plochami a parkovišti.
Na těchto plochách jsou nepřípustné provozy škodící životnímu prostředí (např. strojírenský průmysl, hutě, výroba celulózy a pod.).

- Prostorové uspořádání -

objekty musí být seskupeny do ucelených areálů, mezi kterými budou komunikace, energetické koridory a zejména zeleň

výška staveb - max. 12 m (po římsu).

f) Technická infrasktrustura

- Funkční využití -

Tato území zahrnují plochy určené pro kanalizaci napojenou na stávající čistírnu odpadních vod a pro výstavbu plynu, rozvodů elektrické energie a vodovodu v nových lokalitách určených pro budoucí výstavbu.

Na těchto plochách a v jejich ochranných pásmech je nepřípustná jakákoliv investiční činnost, která by omezovala výstavbu a funkci těchto technických zařízení.

- Prostorové uspořádání -

pro výstavbu těchto zařízení technické infrastruktury platí ustanovení příslušných předpisů. Z hlediska Územního plánu se jedná o veřejně prospěšné stavby.


Článek 9
Regulativy pro neurbanizovanou část území


-1 Toto území zahrnuje plochy určené pro zemědělskou a lesní výrobu realizovanou dle zásad optimálního využití zemědělské a lesní půdy s ohledem na jejich ekologickou stabilitu, biologický potenciál a vodohospodářské funkce
-2 v těchto územích je výjimečně přípustné zřizování cyklických a pěších turistických tras
-3 v těchto územích je nepřístupné zřizování skládek odpadů, popř. jakákoliv jiná činnost nebo výstavba, která by byť i dočasně omezovala jejich využívání nebo jejich krajinotvorné funkce, výjimky (například v případě výstavby plynovodů, vodovodů, elektrovodů nebo geologických průzkumů a pod.) může povolit pouze příslušný stavební úřad-1 v těchto územích je nutno zároveň chránit veškeré plochy určené pro Územní systém ekologické stability, aby jejich budoucí realizace nebyla narušena jinými zájmy


Článek 10
Regulativy pro stávající obytné území obce


Tyto regulativy je nutné uplatňovat zejména na plochách určených pro bydlení a občanskou vybavenost.

V těchto územích je přípustné využití stávajího osídlení, které v obci tvoří převážně smíšená obytná území typická pro venkovská sídla (obytný objekt, původní stodola, původní chlév). Přípustná je i modernizace, výjimečně přestavba stávajících objektů, avšak pouze za předpokladu, že nebudou do stávající zástavby inplantovány nové architektonické prvky, které by charakter stávající zástavby negativně ovlivňovaly. V případě bývalých hospodářských budov (stájí, stodol, kůlen) je při jejich asanaci, v důsledku jejich špatného stavebního stavu, výjimečně přípustná pouze úprava původního stavebního místa jako zahrady. Výjímečně lze postavit ve stávajícím objektu i obytný objekt, např. pro druhou generaci v rodině, který bude hmotně i architektonicky přizpůsoben původní stavbě, zejména způsobem zastřešení. Přitom nový objekt nesmí být situován blíže než 10 m od sousední stavby.

Na těchto plochách je nepřípustná výstavba nových objektů, které by zhoršovaly obytná prostředí ve stávající zástavbě.


Článek 11
Regulativy pro stávající výrobní území obce


Tato území zahrnují plochy určené pro stávající výrobu, sklady a služby, kde je přípustná
jejich modernizace s cílem zlepšit vzhled a úpravu jednotlivých objektů a manipulačních ploch. Jedná se především o areály zemědělské výroby, kde je nutné rozšířit plochy vnitřní i obvodové zeleně a upravit oplocení a komunikace. Nové objekty ve stávajících areálech lze realizovat jedině na základě posouzení jejich vlivu na životní prostředí - EIA.


ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12
Uložení Územního plánu


Územní plán obce Lužná bude uložen:
a) na Obecním úřadě Lužná
b) na Stavebním úřadě Rakovník
c) na Okresním úřadě Rakovník, referátu regionálního rozvoje


Článek 12
Příloha


Územní plán obce Lužná - textová část a grafická část


Článek 14
Účinnost


Vyhláška nabývá účinnosti od: 1.11.1999    ing. František Staněk                                                   Eva Kronychová
     starosta obce                                                           zástupce starosty
6. 4. 2006 Zobrazit méně

Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2005

stanoví společný školský obvod základních škol

5. 1. 2006 Zobrazit více

Stránka