Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Návrh opatření a záměrů obce Lužná

 

 

1.2.2 Mateřská škola Lužná – využití zahrady pro dětské hřiště

1.2.3 Základní škola Lužná – oprava střechy a stropů v učebně přírodopisu a zeměpisu – propadání stropů. Vybudování víceúčelového hřiště. v areálu školy.

1.2.4 Obecní domy – rekonstrukce, využití pro potřeby obyvatelstva

  2.  Doprava

 2.1    Autobusová doprava

2.1.2 Oprava autobusových zastávek

 2.2  Železniční doprava

 

 2.3  Bezpečnost silničního provozu

 

 2.3.2 Nevhodné parkování v některých ulicích – kamiony

 2.3.3 Zpomalovací retardéry v Lužné nádraží

   3. Technické vybavení území

  3.1    Čistírny odpadních vod

 

  3.2   Kanalizace

 

3.2.2   Vybudování nových kanalizačních přípojek v nových stavebních lokalitách

  3.3  Zásobování pitnou vodou

 

3.3.2  Vybudování nových vodovodních přípojek v nových stavebních lokalitách

3.3.3  Zvýšení tlaku vody ve veřejném vodovodu

3.3.4  Vybudování nového vodního zdroje (zesílení přítoku vody)

3.3.5   Přístup k prameni pitné vody – obnovit jeho užívání

  3.4   Zemní plyn

 

  3.5 Pozemní komunikace

 

3.5.2  Prodloužení místní komunikace k Višňovce

3.5.3  Rozšíření a obnova veřejných chodníků

3.5.4  Oprava místních komunikací v celé obci Lužná

3.5.5  Schody v ulici 28. října – oprava, obnova, údržba

3.5.6   Dokončení Nádražní ulice – oprava, obnova

3.5.7   Oprava chodníků v celé obci

  4. Pozemky

4.1.      Prodej pozemků v lokalitě "U Vodojemu a U Vodárny"

  5. Telekomunikace

 

  6. Životní prostředí

 

6.1.2 Čistý rybník ve volné krajině – oprava, obnova, údržba, revitalizace

6.1.3 Úprava vodního toku – obnova, údržba

  7. Bydlení

 

7.1.2 Výstavba inženýrských sítí

7.1.3 Rozšiřování zastavěnosti obce na volných prostorách uvnitř obce a usilovat o propojení obou částí obce

7.1.4 Přeložka vysokého napětí Lužná Nádraží – Lesní ulice – zajištění výstavby nových rodinných domů

  7.2  Stávající bytový fond

7.2.1 Rekonstrukce bytového fondu

7.2.2  Rekonstrukce elektrických rozvodů v části obce

7.2.3  Rekonstrukce veřejného osvětlení v obou částech obce Lužná

  8. Podnikání

 

 8.2  Řemesla a místní výrobky

8.2.1 Podpora řemesel a výroby místních produktů

  9. Cestovní ruch

 

 9.2  Turistická infrastruktura

 

9.2.2    Pěší stezky – úprava, údržba

9.2.3    Informační tabule s plánem obce a okolí

  10. Občanská vybavenost

 

10.1.2  Hřbitov – obnova, údržba, opravy

10.1.3  Sběrný dvůr – udržení pořádku v obci

 

  11. Kultura

 

 11.2   Kulturní iniciativy

 

11.2.2   Osvětová beseda – obnovení činnosti spolku OB

11.2.3   Využití obecních budov (zřízení muzea, setkávací místnosti pro cílové skupiny, výstavy)

11.2.4   Tradiční kulturní akce (posvícení, pouť, staročeské máje, výstavy) – podpora činnosti

11.2.5   Zlepšování a rozšiřování kulturních, sportovních, osvětových a společenských akcí v obci

11.2.6   Zbudování místního muzea

11.3.7.Vybudování klubovny pro mládež – využití volného času

  12. Sport

 

 12.2   Sportovní aktivity

12.1       TJ Sparta Lužná - podpora činnosti

12.2.2    TJ Lokomotiva Lužná – podpora činnosti

  13. Sociální služby

 

 13.2   Poskytování sociálních služeb

13.2.1    Zbudování centra pro řešení sociálních služeb

  14. Školství

 

  15. Zdravotnictví

 

  16. Pamětihodnosti

 

16.1.2 Husův sbor – celkové opravy, obnova, modernizace

16.1.3 Drobné památky – oprava, obnova, udržovací práce

16.1.4 Zajištění ochrany místních kulturních a přírodních zajímavostí (Krásná dolina, Belšanka, Hlavačov, Merkovka)

  17. Občanská společnost

17.1.1  Myslivecké sdružení  "HLAVAČOV"

17.1.2  Baráčnická obec Lužná – Loužek – podpora činnosti

17.1.3  Automotoklub – podpora činnosti

17.1.4  Český svaz chovatelů – podpora činnost

17.1.5  Občané obce – podpora vzniku občanských sdružení

 

 17.1 Programy občanské společnosti

 

 

17.1.1  Sbor dobrovolných hasičů – podpora činnosti

 

 16.1 Obnova památek

 

 

16.1.1 Kostel sv. Barbory – celkové opravy, obnova, modernizace

16.1.2 Kostel Husuv sbor - celkové opravy, obnova, modernizace

 15.1 Služby zdravotnických zařízení

 

 

15.1.1 Zbudování moderního zdravotnického střediska

 

 14.1 Vzdělávací programy

 

 

14.1.1 Vzdělávací programy ke zvýšení zájmu o školu

 

13.2.1    Programy sociálních služeb pro obyvatelstvo

 

 13.1 Zařízení pro poskytování sociálních služeb

 

13.1.1  Dům s pečovatelskou službou, domov důchodců – nová výstavba

 

 

 12.1 Sportovní zařízení

 

12.1.1 Dětská hřiště – rekonstrukce hřiště v MŠ, výstavba nového areálu

12.1.2 Výceúčelová hřiště - vybudovat v obou částech obce

 

 

 11.1 Kulturní zařízení

11.1.1 Osvětová beseda – opravy, údržba, obnova

11.2.1 Osvětová beseda – kulturní program pro cílové skupiny

 10.1 Veřejné prostranství

 

10.1.1  Péče o veřejné prostranství – údržba, obnova

 

 9.1 Zařízení a služby cestovního ruchu

 

 

9.1.1 Ubytovací a stravovací zařízení – vybudování nových zařízení

         – šance  pro podnikatele a drobné řemeslníky

9.2.1 Cyklostezky – vybudování nových tras

 8.1 Pracovní příležitosti

 

8.1.1 Podpora vzniku pracovních příležitostí

 

 

 7.1 Pozemky pro bytovou výstavbu

 

7.1.1 Nákup pozemků

7.2.1  Stavby pro bydlení – celkové opravy

 6.1 Vodní zdroje a vodohospodářské stavby

 

6.1.1 Pelcův rybník v obci, včetně přítoku – obnova, revitalizace

6.1.2 Čistý rybník - obnova, revitalizace

 

 4.1    Pozemkové úpravy

 

 

4.1.1 Komplexní pozemkové úpravy na katastru obce Lužná

 

3.5.1 Místní komunikace – opravy, údržba, obnova

 

3.4.1 Plynofikace obce – nové napojení obce na plyn

 

3.3.1  Dokončení vodovodního řadu

 

3.2.1  Dokončení kanalizace ve zbytku obce

 

3.1.1 Čistírna odpadních vod – nová a dostačující

 

2.3.1 Opatřit vozovky přechody pro chodce, hlavně u obecního úřadu,

         kde se pohybují zejména děti

 

2.2.1 Zajištění spojů s celou republikou

 

2.1.1 Dopravní obslužnost vyhovující

 

 1. Investiční plochy

1.2.1   Mateřská škola Lužná Nádraží – zřízení jedné třídy,

          jako pobočky MŠ Lužná, rekonstrukce stávající budovy