Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Lužná
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Lužná vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Masarykovo nám. 89
  27051 Lužná
  Telefon: 313537881, 602361739,
  E-mail: luzna@luzna.cz
  WWW: luzna.cz
  ID Datové schránky: iwzbcvp
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Masarykovo nám. 89
   27051 Lužná
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Masarykovo nám. 89
   27051 Lužná
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
   středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   313537881, 602361739,
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   luzna.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   podatelna@luzna.cz

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: iwzbcvp
 • 5. Případné platby lze poukázat
  540555349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00244031
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00244031
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Lužná
   Masarykovo nám. 89
   27051 Lužná
  • e-mailem: luzna@luzna.cz
  • elektronickým podáním: kasparova@luzna.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 313537881, 602361739, 733652615

  Úřední hodiny

  pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  úterý    
  středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
  čtvrtek    
  pátek  

   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

   

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy

   Obec Lužná vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

   Vyhlášky, Sbírka právních předpisů

 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Obec poskytuje informace dle  zák. č. 106/99Sb. bezplatně jako službu občanům.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Obec Lužná poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  výročení zpráva o poskytnutých informacích za r. 2018 Staženo: 384x | Datum vložení: 15.01.2019

  Výroční zpáva o poskytnutých informacích za r. 2020 Staženo: 271x | Datum vložení: 04.02.2021

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019 Staženo: 305x | Datum vložení: 15.01.2020

  Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022 Staženo: 106x | Datum vložení: 08.02.2023

  Výroční zpráva o poskytnutých informacích za r. 2017 Staženo: 551x | Datum vložení: 09.02.2018

  Výroční zpráva o poskytování informací za r. 2021 Staženo: 162x | Datum vložení: 17.03.2022

  Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 537x | Datum vložení: 03.04.2017

  Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 703x | Datum vložení: 03.04.2017

  Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 70x | Datum vložení: 26.02.2024

 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

   

  2024

  Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 28.05.2024 – zveřejněna dne 10.6. 2024

   

  V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2024 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2024. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2024-2025. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.


  U těchto projektů prosím uveďte:
                                            -název projekt
                                            -popis projektu
                                            -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
                                            -finanční rozpočet projektu
                                            -plánovaný termín započetí projektu
                                            -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

  Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2024, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

  Stavba autobusové zastávky, chodníku a VO u křižovatky ulic Tyršova a Lišanská v obci Lužná

  výstavba chodníku, autobusové zastávky, VO podél části silnice 22915

  rozpočet: 7.471.245,20 Kč vč. DPH

  realizuje se, předpokládané ukončení 7/2024

  realizuje firma Froněk spol. s r.o., Rakovník

  Rekonstrukce ulic Za Školou a Školská

  rekonstukce ulic, rozšíření komunikace, revitaliace VO, kanalizace

  Rekonstukce budovy OB - kulturní zařízení, sál

  nové vytápění, opláštění, rekonstukce interiéru, akustické řešení sálu

   

   

  Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 17.04.2024 – zveřejněna dne 22.4. 2024

  Dotaz, zda obec Lužná vede přehled pozemků pro náhradní výsadbu v jejím územním obvodu, zda vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. A jestli obec Lužná vydala obecně závaznou vyhlášku o ochraně veřejné zeleně.

  1. Naše obec nevede přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu v jejím územním obvodu.
  2. Obec v rámci pasportu komunikací vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách. Pasport místních komunikací naleznete v příloze č.1 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.18 MBč.2 Typ: PDF dokument, Velikost: 1.25 MB
  3. Obec nemá vydanou žádnou OZV o ochraně veřejné zeleně.

  2023

  Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 01.02.2023 – zveřejněna dne 02.02.2023

  Dotaz na právní tituly pro užívání pozemku parc. 696/2 k.ú. Lužná u Rakovníka, na základě kterých dochází k užívání zmíněného pozemku třetí osobou. 
  Právním titulem k užití předmětného pozemku, je v tomto případě smlouva o nájmu pozemku, jejíž znění anonymizované o osobní údaje nájemce naleznete v zde.

  696-2 pronájem (1).pdf (894.51 kB)

  2021

  23.05.2021

  Dne 17.5.2021 jsme obdrželi žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., která požaduje zpřístupnění listiny, na základě které obec převedla do vlastnictví jiné osoby tramvaj z pozemku Mateřské školy v Lužné.

  K dané věci sděluji, že žádná písemná listina, která by řešila převod tramvaje do vlastnictví jiné osoby neexistuje, proto jí nemůžeme poskytnout. Dar byl řešen se spolkem Barbora pouze ústně. Darování tramvaje bylo schváleno na zasedání rady obce dne 19.4.2021 usnesením č. 298/5-21. Obdarovaným se stala společnost Barbora, z.s. Svatý Jan pod Skalou Il, Beroun, k umístění ve skanzenu Solvayovy lomy v Českém krasu, jehož je spolek provozovatelem.

  2020

  04.03.2020

  Na obsah žádost o svobodném poskytnutí informací dle zákona 106/199 Sb., v tomto znění

  "V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

  U těchto projektů prosím uveďte:

                                           -název projekt

                                           -popis projektu

                                           -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)

                                           -finanční rozpočet projektu

                                           -plánovaný termín započetí projektu

                                           -předpokládaný termín výběrového řízení,

                                                 popř.výherce

  Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2020, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše."

  zveřejňujeme tuto odpověď

  Text odpověd

   

  2019

  14.10.2019

  Vážený pane, na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že obec Lužná ke dni 9.května 2008 nevlastnila akcie společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes innogy Energie, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 01 (dnes Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10), IČO: 60193158.

  18.8.2019

  Na Vaši žádost o poskytnutí informace na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sdělujeme, že uvedené subjekty Domistav CZ a.s. a Domistav HK s.r.o. nepodaly vůči našemu orgánu veřejné moci, naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

  31.1.2019 

  Dobrý den, na základě vaší žádosti o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. uvádím:
  v r. 2019 máme v rozpočtu obce tyto větší projekty:

  1. ZTV pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Vodárnou, Lužná II - 2.etapa-komunikace -  předmětem je novostavba pozemních komunikací v nově vznikající lokalitě Za Vodárnou, společně s parkovacími stáními. Projekt zpracoval Ing. Kamil Hrbek - projektování dopavních staveb, Lubná, výběrové řízení je již ukončeno, nejnižší nabídku podala firma Froněk, s.r.o. Rakovník s částkou 11756257,27 Kč bez DPH,  vlastní realizace začne 1.4.2019.

  2. Oprava chodníků v obci Lužná + VO  - předmětem je oprava chodníků a veřejného osvětlení po levé části ulic Čsl.armády a Tyršova. Projekt byl zpracován Ing. Petrem Kubíčkem Slaný, projektování dopravních staveb, výběrové řízení je ukončeno, nejnižší nabídku podala firma Pragotrade s.r.o. Pchery s celkovou částkou 6199499,16 Kč bez DPH, vlastní realizace začne 1.4.2019.

  Rozpočet na r. 2019 je řádně vyvěšen  k nahlédnutí na webových stránkách obce Lužná - www.luzna.cz v oddílu hospodaření obce.

  2018

  24.5.2018 - žadatel požaduje zaslání informace a kopie listin vztahujících se k pozemkové parcele p.č. 518  v obci Lužná, k.ú. Lužná u Rakovníka, zapsané na LV 10001 pro obec Lužná. Žádost byla kladně vyřízena.

  2017

  21.2.2017 - žadatel si přeje zaslat investiční plán obce pro r. 2017 - seznam stavebních projektů plánovaných obcí, které budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. Žádost byla kladně vyřízena.

  16.6.2017 - žadatel požaduje základní informace o soustavě veřejného osvsětlení ke dni 1.5.2017. Žádost byla kladně vyřízena.

  8.8.2017 - žadatel požaduje v souvislosti s plánovaným zákonem o sociálním bydlení vyplnění formuláře o 8 bodech k danému tématu. Žádost byla kladně vyřízena.

  27.12.2017 - žadatel požaduje poskytnutí kopie pasportu místních komunikací pro ul.. Školská, Lužná. Žádost byla kladně vyřízena.

  2016

  20.1.2016 - žadatel požaduje fotografii části účinného územního plánu obce Lužná se zobrazením legendy této grafické části a to elektronicky na e-mailovou adresu. Žádost byla kladně vyřízena.

  7.2.2016 - žadatel si přeje zaslat investiční plán obce pro r. 2016 - seznam stavebních projektů plánovaných obcí, které budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. Žádost byla kladně vyřízena.

  21.9.2016 - žadatel požaduje vydání potvrzení o datu provedení kolaudace vodovodního a kanalizačního řádu v Lužné. Žádost byla kladně vyřízena.

   

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře

  Žádost o poskytnutí informací Staženo: 932x | Datum vložení: 02.02.2012

  Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 923x | Datum vložení: 02.02.2012

 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.